Founder History

Founder History

Rev. Fr. Alexander Dubois

19-03-1809 – Birth at Rouen, in the Archdiocese of Rouen, France.
12-09-1865 – Appointed parish priest of Milagres, Mangalore.
14-09-1873 – Laid the foundation stone to Holy Cross Church, Cordel.
11-12-1877 – died in Milagres
12-12-1877 Laid to rest in cordel church.
Fr Ladislaus Deslogues continued the work of the church until his death 21-11-1888
31-05-1904 Holy Cross Parish was established by : Most Rev.Dr.Abundius Cavadini S.J, Bishop of mangalore
1908 – Fr.M.Lunazzi S.J separated Frad Saib’s Tomb from the church and continued the work and completed the church.
30-01-1912 Holy cross church was blessed by Most Rev Dr Paul Perini S.J, Bishop of Mangalore.

ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್
-ರಿಚರ್ಡ್‌ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

ದಸೆಂಬ್ರಾಚಿ ಇಕ್ರಾ ತಾರಿಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚಿ. ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ದ್ಯೂಬ್ವಾ ವ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ದೆವಾ ಸಂಗಿಂ ಎಕ್ವಟ್ಲಲೊ ಭಾಗಿ ದೀಸ್. ಹರ್‍ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾ ಹೊ ದೀಸ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್‌ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಿವಸ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಆಚರುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಪ್ರಸಂಗ್ ಆನಿ ಆಶಿರ್ವಾದ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಜೆವಣ್.
ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಅಂತರೊನ್ ಎಕ್ಶೆಂ ತೀಸ್ ಆನಿ ನೋವ್ (139) ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್ ತರೀ ತೊ ಆಜೂನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ. ಅಕಥೊಲಿಕ್ ಲೊಕಾಕ್‌ತೊ ‘ಕುಲ್ಲ್ಯಾರ್‍ದಅಜ್ಜೆರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿಚಿತ್. ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್‌ತೊ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ವಯ್ಜ್. ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಚಿ ಮಾತಿ ಸಬಾರಾಂಕ್ ವಕಾತ್! ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್, ತಾಚಿ ಜಿಣ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್.
ಫ್ರಾನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ರೂಆಂ’ ಶಹರಾಂತ್ ಎಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರ್‌ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ತಾ ಆನಿ ಮಿಲಾರಾಂತ್ 1869 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾ. ಸುಮಾರ್ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ತೊ ದಿತಾ.
ಮಿಲಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಿಮೆತ್ರಿಂತ್, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ದಿಂಬಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಕರ್ಚಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ತೊ ಕಠೀಣ್ ಪ್ರಾಚಿತ್‌ಆದಾರ್ತಾಲೊ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ವ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ವಾಣೊ ವ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಚೆಪೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ತಾಕಾ ವಿಶೇಷ್ ಮೋಗ್. ತವಳ್ಚೊ ಮಿಲಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಹೆಡ್‌ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಂಞ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಕಾ ನಿಬಾನ್ ವಿಗಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ವಿಗಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್‌ಧರ್‍ನ್ ಸುರಿಯೆಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಸಾಕರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ದೊತೊರ್ನ್ ತೊಚ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ ತಶೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ತಾಣೆಂಚ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಮಿಲಾರ್‍ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ತವಳ್ ಶಹರಾಚ್ಯೆ ಉದೆಂತಿಕ್ ಆನಿ ಉತ್ತರೆಕ್ 8-10 ಮೈಲಾಂ ವಿಸ್ತಿರ್ಣಾಯೆಂತ್ ವ್ಯಾಪಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಬೊಂದೆಲ್, ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ವಾಂಟುಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವಡಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ದಿಂವ್ಕ್, ಪಿಡೆಶಿಡೆಂತ್ ಮಾಗೊಂಕ್, ಕಷ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಫ್ರಾಧ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ದೀಸ್ ವ ರಾತ್, ಪಾವ್ಸ್ ವ ಗೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಯೆತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ‘ಕೊರ್‍ಡೆಲ್’ ತಾಕಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ‘ಕೊರ್‌ದೆಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಫಾಲ್ಕೆಂ’ ತಾಣೆ ತೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಥಿರ್ ಕೆಲೆಂ.
ತೊ ಏಕ್ ಸೆಕುಲಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್‌ಥರಾನ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಮೆಳಾಚೊ ತೆರ್ಸಿಯಾರಿ-ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಚೊ ಸಾಂದೊ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಫ್ರಾದಿಂಬರಿ ಫುಡೆಂ ನೆಸೊಂಕ್‌ತಾಣೆ ಖುಶಿ ವೆಲಿ. ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಪ್ರಾಚಿತ್, ತ್ಯಾಗ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಭಾಗೆವಂತ್‌ಜಿಣಿಯೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ನೆಸ್ಣಾಚೊ ಮಾನ್ ತಾಣೆಂ ಚಡೈಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಖರೊಚ್ ತೊ, ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನಾ ಪಾತ್ರ್ ಉಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಾಲೊ.
1873 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 14 ತಾರ್ಕೆರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್‍ಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್‌ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಬುನಾದಿ ಫಾತರ್‌ತಾಣೆದವರ್ಲೊ.ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಶಾಸ್ವತ್‌ಉರೊಂಕ್‌ತೊ ಆಶೆಲೊ. ಫಕತ್‌ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1877 ದಸೆಂಬರ್ 11 ತಾರ್ಕೆರ್ ತೊ ದೆವಾ ಘರಿಂ ಚಮ್ಕಾಲೊ ಆನಿ ಬಾರಾ ತಾರ್ಕೆರ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ತಾಕಾ ನಿಕೆಪಿಲೊ.ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿ ಲಾಗಿಂ ಲೋಕ್‌ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣಿ ಭೆಟವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ.
ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಭಯ್ಲೊ ಆಡಂಬರ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಪ್ರಸಾರ್‌ಯೀ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್, ದೆವಾಚೆ ಪರ್ಜೆ ಮಧೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರುನ್ ‘ಭಾಗೆವಂತ್’ ಜಾಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಆಪಸ್ತಲಾ ಪರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಾ ಮುಕುಟಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾನ್ ದಿಲೊ.
ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ನಿಕೆಪಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಚಾ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ವಾಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. 1904 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊರ್‍ಡೆಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪನ್‌ಜಾತಾನಾ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಸರೊನ್ 27 ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕಡೆಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡಾತ್ತ್ ಯೆತಾಲೊ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಭಾಂದ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಸಮಾದಿ ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಉರಾಶಿ ಭಾಂದ್ಲಿ.
ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಬಳಾಧೀಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಮಾ| ಲಿಗೊರ್ ಸೊಜ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ವೆತಾ. 1984 ಮಾರ್ಚ್ 19ವೆರ್ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ 175ವೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವಡ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಹೊಚ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ದೀಸ್ ದಸೆಂಬರ್ 11 ತಾರ್ಕೆರ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರುಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲೆಂ. 2009 ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 22, 23 ಆನಿ 24 ತಾರ್ಕೆರ್ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದ್ವಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಬೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೊ.v ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್, ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ಮೊಳೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.
ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಖರೊಚ್ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್‌ಯಾಜಕ್. ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಅಜಾಪಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಇತ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಲೊ ಕೀ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ಫಳ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ‘ಕಾಂಯ್ ಪಿಡಾಶಿಡಾ ನಿವಾರೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ನ್ಹಯ್ ವ ಕಾಂಯ್ ವಕ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಲೊಕಾಚ್ಯೆ ಗರ್ಜೆ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂಕರುನ್ ಆನಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಒಕತ್ (ಉದ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿ ಮಾತಿ ಖಿರವ್ನ್) ದಿವ್ನ್, ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವ ವೈಜಾಂ ವರ್ವಿಂ ಶಮನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ ತಾಣೆಂ ಗೂಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪುರಾವೆ ಆಸಾತ್.
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್‌ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಸಂದರ್ಶನಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ವಾಟೇ ದೆಗೆರ್‌ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಯೆ ಹಿಂದು ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಲಾಗಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆತುರಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಉದಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತಾಚ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರಿ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಆನಿ ತಿಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ಬರೆಂ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಡುಣೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್‌ಜಾಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಡುಣೆ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮಾಲೆಂ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ವಾತಿ ಪೆಟೈತಾಲಿ.
ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ದಿವ್ರಾಂಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ವೆಣಾಂಚ್ಯೆ ದುಕಿನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ವೊಳ್ವೊಳ್ತಾಲಿ. ಶೆಕಿಂ ಆಶಾ ಸೊಡುನ್ ತಿಕಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‌ಚೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್‌ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ವಾಹನಾಂ ನಾತ್ಲಲಿಂ., ತಿಕಾ ಕಾಂಬ್ಳಿರ್ ನಿದಾವ್ನ್, ಗಾಂಟಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಕಾಂಬ್ಳಿಚಿಂ ಪೊಂತಾಂ ಮುಸ್ಳಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಮುಸ್ಳಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರುನ್, ಭಿತರ್ಲೆ ವಾಟೆನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್‌ಆಯ್ಲೆ. ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫ್ರಾಧ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ವರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಫೊಂಡಾ ದೆಗೆರ್ ತಿಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಥಂಯ್ಚ್ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗಿಂ ತಿ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲಿ. ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಆಸಾತ್.
ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಪಣ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿಂ ಬರಿಂಕಾಮಾ ಫುಡೆಂಯೀ ಮುಕಾರುನ್ ವಚೊಂದಿತ್. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಮ್ಕೊನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ.