Blog

Cordel'so Frad Saib - By Mr. Richard Alvares

ಸ್ಮರಣ್
                             ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್-ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ (ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್)
-ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

ದಸೆಂಬರ್ ಮಹಿನೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ವಾತಾವರಣ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಹವೊಯೀ ಥಂಡ್ ಆಸೊನ್ ಮತಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭೊಗ್ತಾ. ನತಾಲಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಟ್ರೀ, ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಅಲಂಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ತೆ ಕರ್ತಾನಾ, ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನತಾಲಾಂಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ತ್ ತಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೊ ಸರ್ಕಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ವೆತಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ಮಧೆಂ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ವರ್ತೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪಕ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದೀಸ್. ೧೮೭೭ ದಸೆಂಬರ್ ೧೧ ವೆರ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ಗಾರಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆಸಾ. ಹೊ ದೀಸ್ ಸ್ಥಾಪಕಾಚೊ ದೀಸ್ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಮ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾ, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೇವ್ನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ.
ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ. ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಪಳೆಲ್ಲಿನಾ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್, ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲಿ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್ಲಾ. ತೊ ಅಂತರೊನ್ ೧೪೦ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್ ತರೀ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂನಿ ತೊ ಆಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಲಾಗಿಂ ಲೋಕ್ ಸದಾಂ ಭೆಟ್ ದಿತಾ.
ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಖುದ್ಧ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಚೊ ಆನಿ ಯಾಜಕೀ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಮಾನ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆನಿ ಆಪಸ್ತಲಿಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಶಿಕೊಣೇ ಪ್ರಕಾರ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ದೆವಾಕಡೆ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಕಡೆ ತಾಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚೆ ತಸಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಉಗ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ ತಾಣೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ ಚೊವಿಸ್‌ಗೀ ವ ಚೊವ್ತೀಸ್ ವರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆತ್!

ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಧೊ ಆನಿ ಭೊಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ‘ದೆವಾಚೊ ದುರ್ಬಳೊ’ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ೪ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಚೊ ‘ಘರ್ ಸಹಾಯಕ್ ಭುರ್ಗೊ’ ಜಾವ್ನ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಜುವಾಂವ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾ ವಿಷಿಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಶೆಂಚ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೆಂಗಲೊರ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್’ ಪತ್ರಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್, ಕಲಿಕೊಟ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ, ಸರಳ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ರೂಆಂ ಶಹರಾಂತ್ ಮಂತನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಣೆ ಭಾವಾಡ್ತಾಂತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲಿ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ವ ಸೈಲಾಪಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್, ದೆವಾಚ್ಯೆ ಪರ್ಜೆ ಮಧೆಂ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರುನ್ ‘ಭಾಗೆವಂತ್’ ತೊ ಜಾಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಖಾಲ್ತೊ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಲೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನೀಜ್ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂ ಬರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕುಟಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾನ್ ದಿಲೊ.
ಧ್ಯಾನಾ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ವಾಂಜೆಲ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಆನಿ ದೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಬಾರ್ ಆನಿ ಥರಾವಳ್ ಕಾಮಾಂ ಆನಿ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಆಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ್‍ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಗೌರವ್, ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಖರೊಚ್ ‘ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ವಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಗ್ರೆಸ್ತ್ ವ ದುಬ್ಳೊ, ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ವಾಟೆಚಿ ಧುಳ್ ವ ಕಾಂಟೆಕುಂಟೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ದಿಂಬಿ ಬಾಗಾಯ್ತಾಲೊ ವ ‘ಮುಂಡು’ ಗಾಲ್ತಾಲೊ.
ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ತೊ ಕೆದಾಳಾ ವೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ, ವ ಕೆದಾಳಾ ತೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಚಡಾವತ್ ರಾತಿಂನಿ, ಮೊದ್ಯಾನೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಲ್ಕಾವಾಂತ್ ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಸರ್ಪಡೊನ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಯಾಜಕಾ ಲಾಗಿಂ ಜುಂತಾ ವೆಳಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಝಗಡ್ಚೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕುಲ್ಪಾಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಣೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಲ್ಕಾವಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಥಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಥೈಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ‘ಮೆಲ್ಲೆಂ’ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ವಿಗಾರ್‌ಚ್ ಹಾತ್ ವೈರ್ ಕರುನ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಚ್ ತೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ‘ಕನ್ವೆಡ್ತರ್’ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ಖಾಲ್ತೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲೊ.
***********
ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್
ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಕಾಸ್ಮಿರ್ ಸಿಲ್ವ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಬೊಂಡೊ ಸೊಲ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪುತ್ ಪೆದ್ರು ಬೊಂಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್, ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಸೆಜಾರಿ ನಿಕ್ಲಾಂವ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಟಾರ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಬೊಂಡ್ಯಾಂತ್ ಉದಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ! ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಚೆರ್ಕೊ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲೊ, ಥೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಾಚೆ ದೊನೀ ಪಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಅಟ್ಟೆ ಜಾಲ್ಲೆ! ಆವೈ ಬಾಪೈ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ಲಿಂ. ನಿಕ್ಲಾಂವ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ತೆಲ್ ರಗಡ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಯರ್ಥ್. ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ವಾವವ್ನ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕಡೆ ವೆಲೊ. ಫಾಳಿಯೆರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ವಾತಿ ಪೆಟೈಲ್ಯೊ, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್, ಬೊಟಾಂ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಟ್ಟ್ಯಾಂಬರಿ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಕ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ಲಿ ಮಾತಿ ಪುಸ್ಲಿ, ಆನಿ ತಿಚ್ ಘರಾ ವ್ಹರುನ್ ಲೇಪ್‌ಯೀ ಘಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಕಸಲೊಚ್ ಧೋಷ್ ಉರ್ಲೊನಾ
***** ****** *****
ಕುಡ್ಪುಚ್ಯಾ ನಡುಮನೆ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅನಂತ ಭಟ್ಟಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ರಾಧಾಕ್ ಝರಮ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ವಕ್ತಾಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ವ್ಯರ್ಥ್. ಶೆಕಿಂ ತಾಣೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸ್ಮಿರ್ ಸಿಲ್ವಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಲೊ. ತೊ ದೇಶೀ ವಕ್ತ್ತಾಂಚೊ ವಯ್ಜ್. ತಾಣೆ ಹಾಕಾ ಫ್ರಾದ್‌ಸಾಯ್ಬಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಂಗೊಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೊ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ. ವಕತ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಸಾಕಾಳಿಂ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್, ‘ರಾತಿಂ ನಿದೆಂತ್ ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ದಗ್ಲ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಮನಿಸ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ರಿತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಚೆರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಹಾತ್ ತಾಣೆ ತಕ್ಲೆರ್ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ತಸೊಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಶೆಂ ಕರುನ್ ತೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ’ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ತಕ್ಷಣಾ ಕಾಸ್ಮಿರ್ ಸಿಲ್ವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ತಿಳ್ಶಿಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಬರಿಂ ಜಾಲಿಂ.
***** ***** *****
ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ -ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಲ್ಪಣ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾತರ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ, ಘಾಂಟಿಚ್ಯೆ ತೊರಿ ಮುಳಾಕ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ಚೌಕ್ ಫಾತರ್ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಣ್ಯಾಂತ್ ಕಾತ್ರುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಿನತೆನ್ ಆನಿ ಶ್ರಮಾನ್ ತೊ ವಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್, ವರ್ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಚಡೈಲ್ಲೊ. ಕೊರ್ಡೆಲ್, ಪಿದ್ಮಾಲೆ ಆನಿ ಕಣ್ಣೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಮ್ಲೆಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಖರ್ಶೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗಾಡಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ವಾ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿನಾ. ತಸೊ, ಫಾತರ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಹಾಡುಂಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಂಬ್ತಚ್, ಮಿಲಾರಾಕ್ ಜಣ್ ಧಾಡುನ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಖುದ್ದ್ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಗೆಲೊ, ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್-ಭಾರಾಧಿಕ್ ಗಾಡಿ ಸರಾಗ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲಿ. ಹಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಕಾಳೆಚ್ಯಾ ಲೊರೆಸ್ ಪರ್ಬುಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಾಙ್ಮೂಲ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ.
****** ****** *****
ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥೊಡೆ ಮುರ್ತೆಲೆಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತಾಂಚಿ ಸುರ್ ಮುರ್ಪಾಚಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ರಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ಸುರೆಚಿಂ ಹಂಡಿಂ ನಾರ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಸುರೆಚ್ಯೊ ಕುಜ್ಲ್ಯೊ ತಳ್ಟ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಚೆರ್ ತಶ್ಯೊಚ್ ಸೊಡುನ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಕ್ ತೆ ಗೆಲೆ. ಸಾಂಜೆರ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ತಾಂಚಿಂ ಹಂಡಿಂ ಆನಿ ಕುಜ್ಲ್ಯೊ ಭರೊನ್ ಸುರ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಸುರ್ ಆಂಬೊಟ್‌ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆ ವಾಟೆನ್, ಮುರ್ತೆಂ ಖಳಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸುರೆಚೊ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ!
******** ***** ******
ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೊರ್ಡೆಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ ಬೊಂದೆಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಚೆಪೆಂ ಕಾಕೆಕ್ ಮಾರುನ್ ತರೀ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ (ಪ್ರಾಚಿತಾ ಖಾತಿರ್) ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ದಿಸಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೊ ಲಾಂಬ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಮಿಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊರ್ಡೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮೊರ್ನಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಆಖೈರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ವೋತ್ ವ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ಕೊಣೆಂಚ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಭಂವಾರಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಾರೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಆತ್ತಾಂ-ಘಡಿಯೆ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೇ ಬರಿ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಮೊಡಾಂಚಿ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಮೊರ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಮೊಳಾಬ್ ನಿತಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ವೋತ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್, ಫೊಂಡಾ ಭಂವಾರಿಂ ಆನಿ ಗಾಂವಾರ್ ಫಾಂಕ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಷಿಂ ನಿರ್ಮಾರಾಂತ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಾ ಲೋಬೊ, ೧೯೪೭ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ೯೨ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ವಕೀಲ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸಾ ಲಾಗಿಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ: ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಪದ್ವಾರ್ ಕರಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಪದ್ವಾರ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ನಾ- ಕಾಳೊಕ್‌ಚ್ ಉರ್ಲೊ. ತಿಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಕಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ.
***** ****** *****

ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬಾಚಿ ಜಿಣಿ ಆಮ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್. ತಾಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸ್ಮರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತಾಚೆ ಶೆಗುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಕರ್ನ್ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊಚ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗೊನ್ ಧಾಡುಂದಿ.
(ಆಧಾರ್: ಕೊರ್ಡೆಲ್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಬೂಕ್, ಬರವ್ಪಿ-ಖಡಾಪ್)